Bit수에 의한 IP할당 수량

홈 > 네트워크 > 네트워크장비
네트워크장비

Bit수에 의한 IP할당 수량

운영자 0 1055 0 0

Bit수에 의한 IP할당 수량

 

 

 

개수            NetMask              Bit수

 

254          255.255.255.0             24

 

128          255.255.255.128          25

 

64           255.255.255.192          26

 

32           255.255.255.224          27

 

16           255.255.255.240          28

 

8             255.255.255.248          29

 

4             255.255.255.252          30

 

2             255.255.255.254          31

 

1             255.255.255.255          32

 

 

 

* 장비셋팅 하실 때 도움 되실껍니다. ^^; 그럼 수고하세요

0 Comments
Category
State
  • 현재 접속자 15,663(26) 명
  • 오늘 방문자 518 명
  • 어제 방문자 703 명
  • 최대 방문자 906 명
  • 전체 방문자 34,541 명
  • 전체 게시물 552 개
  • 전체 댓글수 1 개
  • 전체 회원수 30 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand